Register Now

News Details

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

இளைஞர் படையணி பணிப்பாளர் கிழக்கு மாகாண நிலையங்களுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டார்…

தேசிய இளைஞர் படையணியின் பணிப்பாளர் பிரிகேடியர்  சுஜீவ ரத்நாயக்க USP psc IG அவர்கள் சேருவாவில, திருகோணமலை மற்றும் கோமரன்கடவள தேசிய இளைஞர் படையணி பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் கிழக்கு மாகாண அலுவலகத்திற்கு விஜயம் மேற்கொண்டார்.

அங்கு அந்த நிலையங்களின் பயிற்சி மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் விசேட கவனம் செலுத்தியதுடன் எதிர்கால திட்டங்கள் பற்றியும் கலந்துரையாடினார்

இச்சந்தர்ப்பத்துக்கு மேலதிக பணிப்பாளர் (பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி), உதவிப்  பணிப்பாளர் (பயிற்சி) மற்றும் கிழக்கு மாகாண பணிப்பாளரும் கலந்து கொண்டார்.

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button