• වයස අවු.16ත් – 28ත් අතර ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්