• වයස අවු.16ත් – 29ත් අතර ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්