• 16 – 28  வயதுக்கிடைப்பட்ட  இலங்கை இளைஞர் யுவதிகள்