Register Now

வடமேல் மாகாணம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

வடமேல் மாகாணம்

Center Phone Number  
அலவ்வ 070-396-5010 View
வென்னப்புவ – பயிற்சி நிலையம் 071-189-5277 View
வாரியபொல – பயிற்சி நிலையம் 037-226-837503 View
மாவடகம – பயிற்சி நிலையம் 037-229-8668 View
படுவஸ்நுவர – பயிற்சி நிலையம் 037-229-1803 View
குளியாப்பிட்டிய – பயிற்சி நிலையம் 037-387-9228 View
நாத்தாண்டிய – பயிற்சி மையம் 032-567-3377 View

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button