Register Now

வென்னப்புவ – பயிற்சி நிலையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் வென்னப்புவ – பயிற்சி நிலையம்
முகவரி கமலாசிறி மாவத்தை, பூலான, வாய்க்கால்.
தொலைபேசி இலக்கம் 071-189-5277
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி மேஜர்.ஜே.ஏ.சீ.ஜயசிங்க

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button