Register Now

மொனராகலை – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் மொனராகலை – பயிற்சி மையம்
முகவரி செயலாளர் மாளிகை, ஹுலந்தாவ, மொனராகலை.
தொலைபேசி இலக்கம் 055-227-7613
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி மேஜர்.பீ.டீ.பீ.ஏ.கே.விதானகே

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button