Register Now

பலாங்கொடை

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் பலாங்கொடை
முகவரி தேசிய இளைஞர் படையணி பயிற்சி நிலையம் , பட்டுகம்மான , பலாங்கொடை
தொலைபேசி இலக்கம் 070-131-2138
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button