Register Now

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

முகவரி

இல்லை. 420, பவுத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07.

தொலைபேசி

+94 112 688 885
+94 112 669 237

மின்னஞ்சல்

[email protected]

Name Position Contact No E mail Address
பிரிகேடியர் எச். வல்கம
உதவிப் பணிப்பாளர் - மேல் மாகாணம்
மேஜர் ஆர் எம் ஜீ ஏ கே விஜேரத்ன
உதவிப் பணிப்பாளர் - மத்திய மாகாணம்
மேஜர் ஜெனரல் எஸ் பீ செனெவிரத்ன
உதவிப் பணிப்பாளர் - ஊவா மாகாணம்
கே எம் ஐ டப்ளியு குலதுங்க
உதவிப் பணிப்பாளர் -கிழக்கு மாகாணம்
லெப்டினட் கர்னல் எம் பீ ஏ இந்துனில்
உதவிப் பணிப்பாளர் - சப்ரகமுவ மாகாணம்
071-8289004
கர்னல் டப்ளியு எச் எஸ் ஆரியரத்ன
உதவிப் பணிப்பாளர் - வடமேல் மாகாணம்

Getting Touch

For all inquiries, please email us using the form below. 

    Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

    Call Now Button